چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 386

فلزیاب عمق طلا و اندازه طلا را در زمان جستجو طلا یا کاوش گنج در نظر میگیرد یا در دید خود قرار می دهد و عمق طلا و اندازه طلا برای دید فلزیاب در تشخیص و تفکیک ارتباط ماهیتی یا ذاتی با یکدیگر داشته

بین عمق طلا یا هدف با اندازه طلا یا هدف در صحنه کاربرای تشخیص و تفکیک فلزیاب ارتباط مستقیم وجود داشته که این ارتباط با نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارنیز مرتبط است و این ارتباط اندازه طلا یا  هدف با عمق طلا یا هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربا توان فلزیاب برای کاوش یک طلا یا هدف در عمق زیاد نیز مرتبط است و این ارتباط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب قابل اعمال است تا ایجاد انحراف در فلزیاب را برای خطا ازبین برده شود

از نظر دید سیستم فلزیاب ان مناطق الوده با خاک بد یا مواد معدنی و منابع دارای انواع ذرات با تعیین صحیح این تنظیمات قدرت فلزیاب متناسب با همان صحنه کار به حد مطلوب یا استانه میرساند