چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 425

تناسب در تنظیمات فلزیاب برای کاوش طلا یا انواع فلزات شرط اول بدست اورردن محدوده طلا یا هدف برا نقطه زنی طلا یا هدف میباشد و تعادل در شناخت طلا یا هدف بنابر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX در سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی ایجاد میگردد و اگر رابطه بین الیاژ طلا و عمق طلا یا عمق هدف با وضعیت مواد معدنی و منابع در صحنه کار در این تنظیمات برقرار نگردد موجب میشود سیستم فلزیاب از هر نوع فلزیاب که باشد میتواند دیگر منابع را که در تنظیم سیستم فلزیاب در ان محدوده تعیین گردیده است مورد ردیابی و کاوش و نقطه زنی مینماید.

در صورتیکه سیستم در شناخت طلا یا هدف در شعاع زنی یا روش حرکتی نتواند طلا یا یک هدف را تفکیک نماید نقاط دیگر را که به تنظیم سیستم فلزیاب نزدیک میباشد را ردیابی یا نقطه زنی مینماید و همین موضوع باعث اشتباه در تشخیص هدف واقعی میگردد.

شناخت طلا یا هدف واقعی از تنظیم صحیح یک سیستم فلزیاب برای طلا یا هدف در ان محدوده نشات میگیرد.