چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 543

مدیریت جستجو با فلزیاب برای نقطه زنی یا تفکیک طلا یا شعاع زنی یا روش حرکتی از مباحث مهم در کار با فلزیاب است و برای یک جستجو موفق مدیریت تنظیم سیستم فلزیاب و ترکیب مختصات صحنه کار از شرایط الزامی برای یک اپراتور با تجربه است.

فقدان مدیریت در عملیات جستجو بخصوص در عملیات در داخل شهرها با هر سیستم یابنده یا فلزیاب و معدن یاب یا رادارزمینی دستی از عوامل بی تجربگی اپراتور در تنظیم متناسب سیستم فلزیاب میباشد.

عملکرد یک سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی با وجود توان تشخیص و تفکیک و تنظیمات موثربه یک اپراتور یا کاربر حرفه ای نیز نیاز دارد تا موفقیت بدست اید.

فلزیاب های معمولی که از شرایط مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا دستگاه مغناطیس سنج مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا دارای تنظیمات تشخیص وضعیت خطا از هدف اصلی یا طلا نمی باشد که بتوان با مدیریت در تنظیمات وجستجو موفقیت را تضمین نمود