چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 412

فلزیاب تعادل تفکیک طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC با سرجستجوگریا کویل یا لوپ یا سنسور میتواند دارا باشد و قدرت تفکیک طلا در تعادل نحوه عملکرد فلزیاب بصورت پیوسته باید دارا باشد 

در صورتیکه به دنبال جستجو گنج یا دفینه یا طلا یا اثار باستانی میباشید توجه به تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار برای ایجاد تعادل و ثبات در تشخیص و تفکیک طلا یا هدف در جهت افزایش توان فلزیاب در عمق یابی مهم است و فلزیاب باید بصورتی تنظیم گردد که توان فلزیاب را برای کاوش طلا یا هدف در عمق زیاد افزایش دهد این موضوع در رابطه با گنج یا اثارباستانی و دفینه بیشتر از دیگراهداف نیازمند دقت است زیرا از عمر فلزات در گنج یا اثارباستانی یا دفینه مدت زیادی گشته است و این گذشت مرورزمان بر روی گنج و طلا قدیمی و دفینه و اثارباستانی موجب انتشار سیگنال علائم طلا یا هدف قدیمی به اطراف خود گردیده و این علائم در سطح گسترده در اطراف یک هدف قدیمی یا گنج یا دفینه یا طلا قدیمی منتشر میگردد و در صورتیکه این گنج یا طلا قدیمی یا دفینه یا هدف قدیمی در یک صحنه کار قرارگرفته باشد که مواد معدنی و منابع ان الوده باشد یا ذرات در اطراف ان هدف بصورت پراکنده یا توده ای قرار گرفته باشد موجب میگردد که این سیگنال علائم منتشر شده از یک هدف بخصوص هدف قدیمی یا طلا قدیمی یا کنج نظم اصلی خود را از دست داده و این بی نظمی علائم که از طلا یا گنج یا هدف قدیمی بازتاب میگردد موجب میشود که سیستم فلزیاب ان سیگنال علائم را با دقت تشخیص نداده و در کل تشخیص فلزیاب را برای مشخص نمودن مرکز واقعی هدف یا عمق یابی کاهش میدهد