چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 436

صدا طلا در فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با تغییر نوسان در صدا زمینه اشکار میگردد یا صدا طلا یا انواع فلزات با تغییر نوسان صدا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا متفاوت نسبت به یکدیگر بصورت نوسان گوناگون در صدا زمینه ایجاد میگردد  تا اپراتور بتواند با تغییر نوسان صدا متفاوت تا حد ممکن نوع هدف یا طلا یا نوع فلز را تشخیص دهد