چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 332

برای تست فلزیاب ها مغناطیسی یا دستگاه ها مغناطیس سنج سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور را ثابت نگهداشته یا سرجستجوگر در نزدیکی فلز یا هدف قرار داده وهدف یا فلز یا طلا را از جلوی یا زیرسرجستجوگر حرکت می دهند تا عمق انرا تست نمایند که این عمل صحیح تست فلزیاب از این دسته نمی باشد و کاملاً یک نوع تست فلزیاب از نوع انحرافی درتشخیص قدرت فلزیاب یا دستگاه های ذکر گردیده میباشد

چون حساسیت این دسته فلزیابها یا دستگاهها افزایش یابد و سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور را  با فاصله زیاد از مرکز هدف یا فلز ثابت در زیر زمین حرکت داده شود در طول مسیر حرکت سرجستجوگر صدا یا واکنش بی دلیل زیاد را از خود نشان می دهد  یا در این فلزیاب ها یا دستگاه ها با افزایش حساسیت در روش حرکتی ثبات تشخیص از دست رفته و صدا یا علائم بیخودی در طول مسیر حرکت ایجاد میگردد و این نوع تست فلزیاب بیشتر برای جلب توجه خریداربه توان این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد و روش تشخیص قدرت عمق این دسته دستگاه ها و فلزیاب ها نمی باشد و عملی اشتباه میباشد و فقط برای پوشاندن ضعف عملکردی این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها در تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC یا جستجو با حرکت سرجستجوگر در صحنه کار اصلی میباشد