چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 289

عملیات گنج یابی در کوهستان یا گنج یاب کوهستان در عملیات با فلزیاب برای پیدا نمودن طلا یا دفینه یا اثارباستانی میتواند دچار عوامل بحران زا گردد و این بحران از مواد معدنی یا منابع صحنه کار کوهستانی میتواند انحراف در تشخیص فلزیاب ایجاد نماید و این انحراف باعث خطا فلزیاب یا خطا طلایاب یا خطا گنج یاب در تشخیص و تفکیک هدف یا طلا یا دفینه و گنج گردد

پس عملیات در کوهستان با هرنوع فلزیاب که ساخت هر کشور باشد با این عوامل بحران زا که ایجاد خطا در تفکیک و تشخیص فلزیاب مینماید روبروخواهد شد و این از ذات فلزیاب است

عوامل وضعیت مواد معدنی و منابع در کوهستان میتواند گنج یابی در کوهستان یا گنج یاب کوهستان را به غیر از اینکه در تشخیص مرکز هدف به خطا انداخته و در نقطه زنی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نتواند مرکز هدف را درست مشخص نماید عوامل تغییر توان عمق در کاوش اهداف در فلزیاب نیز میگردد

در این وضعیت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان رفع حالت بحران زا را داشته تا از خطا فلزیاب تا حد ممکن جلوگیری شود

اهداف در مناطق کوهستانی خود را خیلی بزرگتر از اندازه واقعی به سیستم نشان داده یا علائم منتشره از یک هدف بخصوص طلا در کوهستان پراکنده تر یا بزرگتر از اندازه واقعی بازتاب میگردد