چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 304

گنج یابی در کوهستان به دلیل وجود منابع و مواد معدنی متفاوت و تغییرات مقاومت زمین به نسبت تغییرات در لایه های زمین دچار انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میگردد و گنج یابی در کوهستان با هر نوع فلزیاب انجام شدنی نمی باشد زیرا این نوع فلزیاب ها بر روی تغییر مقاومت زمین که کاهش یافته یا افزایش میابد واکنش از خود نشان می دهد و در کوهستان بخاطر اینکه مواد معدنی و منابع متفاوت وجود دارد در هر چند متر میتواند مقاومت زمین تغییریافته و این افزایش مقاومت زمین یا کاهش مقاومت زمین میتواند جریان مغناطیسی را نیز با تغییرروبرو نموده و این شکل تغییرات در صحنه کار در اثر تغییرات مقاومت زمین و میدان های مغناطیسی برای فلزیاب ها از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور اختلال در تشخیص ایجاد نموده زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از تغییرات میدان مغناطیس واکنش ایجاد نموده و این تغییرات زمین میتواند توان این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را با کاهش قدرت در تشخیص روبرو نماید